Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Την 1η Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4340/2015 για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με:

  • τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
  • το πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, και
  • την τροποποίηση του ν. 4335/2015 για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (΅BRRDΆ).

   

  N. 4340/2015

 • Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

  Στις 21 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην Ανακοίνωση προτείνεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το  οποίο θα λειτουργεί ως ταμείο αντασφάλισης ως προς τα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων.

  Συγκεκριμένα, δεν προτείνεται η αντικατάσταση των εθνικών ταμείων εγγύησης καταθέσεων από ένα ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (΅SRFΆ), αλλά η δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τα εθνικά ταμεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν εισφορές τόσο στα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων όσο και στο Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ενεργοποίηση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, πρώτα θα γίνεται χρήση των πόρων του εθνικού ταμείου και στη συνέχεια εάν δεν επαρκούν οι πόροι του θα γίνεται προσφυγή στους πόρους του Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.

  Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για το Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων πριν το τέλος του 2015.

  Ανακοίνωση

   

 • Απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ για τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού

  Στις 7 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση 141/3/19.6.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού. Με την εν λόγω Απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (΅Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assetsΆ).

  Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς από την 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

  Απόφαση 141/3/19.6.2015 της ΕΠΑΘ

 • Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις τιτλοποιήσεις

  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συνολική αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις επιδιώκοντας την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιημένων δανείων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις Κανονισμού:

  • πρόταση Κανονισμού για την καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ενός πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (΅Simple, Transparent and Standardised securitisationΆ), και
  • πρόταση Κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδρυμάτων σε ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ορισμού της αθέτησης πιστούχου

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμόνιση του ορισμού για την αθέτηση (΅defaultΆ) των υποχρεώσεων του πιστούχου δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 178 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ). Συγκεκριμένα, με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών επιδιώκεται η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ρυθμίσεων αναφορικά με:

  • τις ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής (΅indications of unlikeliness to payΆ),
  • την επείγουσα αναδιάρθρωση πιστωτικής υποχρέωσης (΅distressed restructuringΆ), και
  • τη χρήση από τα ιδρύματα εξωτερικών δεδομένων σχετικά με την αθέτηση υποχρεώσεων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ