Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις τιτλοποιήσεις

  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συνολική αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις επιδιώκοντας την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιημένων δανείων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις Κανονισμού:

  • πρόταση Κανονισμού για την καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ενός πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (΅Simple, Transparent and Standardised securitisationΆ), και
  • πρόταση Κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδρυμάτων σε ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ορισμού της αθέτησης πιστούχου

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμόνιση του ορισμού για την αθέτηση (΅defaultΆ) των υποχρεώσεων του πιστούχου δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 178 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ). Συγκεκριμένα, με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών επιδιώκεται η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ρυθμίσεων αναφορικά με:

  • τις ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής (΅indications of unlikeliness to payΆ),
  • την επείγουσα αναδιάρθρωση πιστωτικής υποχρέωσης (΅distressed restructuringΆ), και
  • τη χρήση από τα ιδρύματα εξωτερικών δεδομένων σχετικά με την αθέτηση υποχρεώσεων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅ΕΒΑΆ) δημοσίευσε την εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις απαιτήσεις των νέων κανόνων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο βαθμός προσαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων με:

  • τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από το 2019,
  • το συντελεστή μόχλευσης που θα εφαρμοστεί από το 2018,
  • το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας που θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2018, και
  • το συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης που θα ισχύσει από το 2018.

  Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΒΑ σε δείγμα 364 πιστωτικών ιδρυμάτων (βάσει στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2014) προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ιδρυμάτων πληροί ήδη τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και ότι τα στοιχεία τους έχουν βελτιωθεί εν συγκρίσει με τα στοιχεία της προηγούμενης εξαμηνιαίας έκθεσης.

  Έκθεση της ΕΒΑ

 • Έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα

  Η Μεικτή Επιτροπή (΅Joint CommitteeΆ) των τριών ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (European Banking Authority, European Securities and Markets Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority), δημοσίευσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 την εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν το τραπεζικό σύστημα, οι κεφαλαιαγορές και η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

  • τα χαμηλά επιτόκια που επηρεάζουν την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων,
  • η συνεχιζόμενη αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο κίνδυνος εσφαλμένης τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων,
  • οι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα,
  • η υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, και κυρίως της Κίνας, και
  • ο περιορισμός της ρευστότητας στις αγορές.

  Οι τρεις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές καλούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, με κυριότερο την εξυγίανση των ισολογισμών τους από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

  Έκθεση της Μεικτής Επιτροπής

 • Εκθέσεις της ΕΒΑ σχετικά με τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης και τον συντελεστή μόχλευσης

  Σύμφωνα με το Κανονισμό 575/2013 ('CRR') η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ('EBA') οφείλει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»):

  • έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, έκθεση για την εξειδίκευση της απαίτησης για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’),
  • έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, έκθεση για τον προσδιορισμό της απαίτησης για τον συντελεστή μόχλευσης (‘leverage ratio’).

  Αμφότερες οι εποπτικές απαιτήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Στις 19 Αυγούστου 2015, η Επιτροπή κάλεσε την ΕΒΑ να διευρύνει –σε σχέση με όσα προβλέπονται στον CRR- το περιεχόμενο των εκθέσεων που θα υποβάλει, εξετάζοντας επίσης:

  • το πεδίο εφαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξαίρεση ορισμένων ιδρυμάτων από την τήρηση των ανωτέρω εποπτικών απαιτήσεων,
  • την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, κυρίως αναφορικά με την υιοθέτηση απλούστερων υποχρεώσεων για την υποβολή εποπτικών αναφορών από ορισμένα ιδρύματα, και
  • τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες αγορές και δραστηριότητες.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.