Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ για τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού

  Στις 7 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση 141/3/19.6.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού. Με την εν λόγω Απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (΅Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assetsΆ).

  Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς από την 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

  Απόφαση 141/3/19.6.2015 της ΕΠΑΘ

 • Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις τιτλοποιήσεις

  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συνολική αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις επιδιώκοντας την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιημένων δανείων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις Κανονισμού:

  • πρόταση Κανονισμού για την καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ενός πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (΅Simple, Transparent and Standardised securitisationΆ), και
  • πρόταση Κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδρυμάτων σε ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ορισμού της αθέτησης πιστούχου

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμόνιση του ορισμού για την αθέτηση (΅defaultΆ) των υποχρεώσεων του πιστούχου δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 178 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ). Συγκεκριμένα, με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών επιδιώκεται η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ρυθμίσεων αναφορικά με:

  • τις ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής (΅indications of unlikeliness to payΆ),
  • την επείγουσα αναδιάρθρωση πιστωτικής υποχρέωσης (΅distressed restructuringΆ), και
  • τη χρήση από τα ιδρύματα εξωτερικών δεδομένων σχετικά με την αθέτηση υποχρεώσεων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (΅ΕΒΑΆ) δημοσίευσε την εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις απαιτήσεις των νέων κανόνων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο βαθμός προσαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων με:

  • τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από το 2019,
  • το συντελεστή μόχλευσης που θα εφαρμοστεί από το 2018,
  • το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας που θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2018, και
  • το συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης που θα ισχύσει από το 2018.

  Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΒΑ σε δείγμα 364 πιστωτικών ιδρυμάτων (βάσει στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2014) προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ιδρυμάτων πληροί ήδη τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και ότι τα στοιχεία τους έχουν βελτιωθεί εν συγκρίσει με τα στοιχεία της προηγούμενης εξαμηνιαίας έκθεσης.

  Έκθεση της ΕΒΑ

 • Έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα

  Η Μεικτή Επιτροπή (΅Joint CommitteeΆ) των τριών ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (European Banking Authority, European Securities and Markets Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority), δημοσίευσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 την εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν το τραπεζικό σύστημα, οι κεφαλαιαγορές και η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

  • τα χαμηλά επιτόκια που επηρεάζουν την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων,
  • η συνεχιζόμενη αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο κίνδυνος εσφαλμένης τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων,
  • οι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα,
  • η υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, και κυρίως της Κίνας, και
  • ο περιορισμός της ρευστότητας στις αγορές.

  Οι τρεις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές καλούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, με κυριότερο την εξυγίανση των ισολογισμών τους από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

  Έκθεση της Μεικτής Επιτροπής