Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

Στις 15 Ιανουαρίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε Έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πλαίσιο αναπτύχθηκε με στόχο τη σύγκριση συστημικών κινδύνων, μακροπροληπτικών πολιτικών και ανθεκτικότητας σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του ήταν η εκτίμηση της στάσης των κρατών μελών του ESRB ως προς τη μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία διακρίνεται σε "αυστηρή", "ουδέτερη" ή "χαλαρή", παρουσιάζοντας συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες μακροπροληπτικές πολιτικές των χωρών συγκρίνονται μεταξύ τους.

Η έκθεση τεκμηριώνει τις τεχνικές βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ESRB σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διενέργεια ελέγχων αξιοπιστίας (για παράδειγμα, για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα αποτελέσματα είναι σταθερά όταν περιλαμβάνεται η περίοδος της πανδημίας COVID-19), η διόρθωση τυχόν μεροληψιών στην εκτίμηση του μοντέλου και η μείωση της πολυπλοκότητας των δύο προσεγγίσεων. Χάρη σε αυτές τις βελτιώσεις, οι μεμονωμένες αξιολογήσεις είναι πλέον πιο σταθερές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να τις ερμηνεύσουν ευκολότερα.

 

Δελτίο τύπου του ESRB