Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το γ' τρίμηνο του 2023 και Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνων

Στις 12 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τον Πίνακα Κινδύνων (Risk Dashboard) για το τρίτο τρίμηνο του 2023, συνοδευόμενο από το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνων (Risk Assessment Questionnaire). Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διατηρούν την κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά τους σε υψηλά επίπεδα. Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού αναμένεται να επηρεαστεί από τα υψηλά επιτόκια.

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ