Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας

Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας, η οποία καταγράφει και αξιολογεί τις απαιτήσεις κάλυψης ρευστότητας που εφαρμόζονται στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2022 και Ιουνίου 2023, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) των τραπεζών της Ε.Ε. υποχώρησε, εντούτοις παρέμεινε σε αισθητά υψηλότερο επίπεδο από την ελάχιστη απαίτηση. Παρόλα αυτά, κατά τη χρονική περίοδο αξιολόγησης του δείκτη, έλαβαν χώρα σημαντικές διακυμάνσεις στους συντελεστές, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αλλαγές στην κατανομή των καταθέσεων (funding deposits) των τραπεζών και στη διαρκή μείωση της ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών. Τέλος, παρά τα υψηλά επίπεδα του LCR σε συναλλαγές σε ευρώ, ο LCR των τραπεζών της Ε.Ε. σε ξένα νομίσματα παρέμεινε κάτω του 100%. 

 Έκθεση της ΕΒΑ