Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο του Κανονισμού για τα PRIIPs

  Στις 7 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 για τα PRIIPs.[1]Με την εν λόγω Ανακοίνωση, η Επιτροπή παρέχει μια σειρά ερμηνευτικών κατευθύνσεων επί των διατάξεων του Κανονισμού για τα PRIIPs με στόχο τη διευκόλυνση της συνεπούς εφαρμογής του Κανονισμού από την 1/1/2018 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Στο προοίμιο της Ανακοίνωσης επισημαίνεται εμφατικά ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και οποιαδήποτε ερμηνεία δοθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διατάξεις του Κανονισμού θα υπερισχύει αυτών

   

  Guidelines on the application of Regulation (EU) No 1286.2014 of the European Parliament and  of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

   

 • Στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δικαιώματα των καταναλωτών

  Στις 30 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο με στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις των καταναλωτών και των φορέων της αγοράς για πιθανές στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές ορισμένων βασικών Οδηγιών της ΕΕ για τους καταναλωτές. Οι Οδηγίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης είναι οι ακόλουθες:

  • η Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • η Οδηγία 1999/44/EΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών,
  • η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές,
  • η Οδηγία 98/6/EΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές,
  • η Οδηγία 2006/114/EΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση,
  • η Οδηγία 2009/22/EΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, και

  η Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

   

   Δημόσια διαβούλευση για την στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών

   

 • Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος

  Στις 29 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση μιας νέας πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (pan-European personal pension product- PEPP). Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω πρόταση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά να θεσπίσει ένα νέο εθελοντικό πλαίσιο για την αποταμίευση των καταναλωτών καθιερώνοντας κοινούς κανόνες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος.

  Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ασφαλή βασική επενδυτική επιλογή και σε εναλλακτικές επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από δυνατότητα μεταφοράς σε όλη την ΕΕ, πλήρη διαφάνεια των δαπανών του PEPP και από τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους (με ανώτατο όριο για τα έξοδα αλλαγής λογαριασμού).

  Η πρόταση Κανονισμόύ προβλέπει ότι το PEPP θα μπορεί να προσφέρεται τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων: πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επενδυτικές εταιρείες και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων.

   

   Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

 • EBA Consumer Trends Report 2017

  Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της αναφορικά με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2017). Ως θέματα σημαντικά για την προστασία των καταναλωτών, στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και της ίδιας της ΕΒΑ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Η υπερχρέωση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών
  • Χρεώσεις και τέλη σε τραπεζικές υπηρεσίες
  • Πρακτικές πωλήσεων
  • Εναλλακτικοί φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

   

  EBA Consumer Trends Report 2017

   

 • Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

  Περί τα τέλη Ιουνίου 2017, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών». Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στις διατάξεις του 2251/1994 αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα:

  • Την προσθήκη άρθρου 1α με τίτλο «Ορισμοί»: Στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης προτείνεται ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού του «καταναλωτή». Σύμφωνα με το προτεινόμενο ορισμό καταναλωτής είναι «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα».
  • Την τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2251/1994: Σύμφωνα με την προτεινόμενη παράγραφο 9, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου καταλαμβάνουν κάθε σύμβαση η οποία εμπεριέχει όρους οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αντισυμβαλλόμενου του προμηθευτή ως καταναλωτή .
  • Την τροποποίηση του άρθρου 13α «Κυρώσεις»: Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν, αφενός, στα μέσα για την –εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή- κοινοποίηση στους προμηθευτές των καταγγελιών καταναλωτών με πρόσκληση για απάντηση, και, αφετέρου, την πρόβλεψη της δυνατότητας του Υπουργού να απευθύνει σύσταση στον προμηθευτή για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση επιβολής προστίμου.

  Η διαβούλευση επί του ως άνω σχεδίου νόμου έληξε στις 9 Ιουλίου 2017.

  Σχέδιο Νόμου