Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 157/1/2.4.2019 της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα» (ΦΕΚ Β’ 1613)

Στις 17 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1574) η υπ’ αριθμ. 187/2/8-4-2021 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΠΕΕ 157/1/2.4.2019 για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών  της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ).

Ειδικότερα, η παρ. 1 της Ενότητας ΣΤ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ίδρυμα γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας ή από την παροχή σε αυτό άδειας λειτουργίας, την πληροφόρηση του Παραρτήματος της παρούσας και, εν συνεχεία, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη εκάστου έτους».

Οι διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ τέθηκαν σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου 2021.

ΦΕΚ Β’ 1574/17.4.2021