Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για την πορεία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών από καταναλωτές στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Στις 31 Μαρτίου 2021, η η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δημοσίευσε 30σέλιδη έκθεση αναφορικά με την - έως τώρα - πορεία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών από καταναλωτές στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η έκθεση αυτή, στην οποία συνέβαλαν, μέσω της παροχής πληροφόρησης, 44 εθνικές αρμόδιες αρχές από 29 χώρες (στην περίπτωση της Ελλάδας, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές συνέδραμαν σε μια ενιαία και συνεκτική προσέγγιση διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών στους επιμέρους τομείς του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος (τράπεζες, ιδιωτική ασφάλιση, κεφαλαιαγορές) προς όφελος των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται, επί του παρόντος, η αναθεώρησή τους.

Έκθεση