Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

  Στις 19 Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015.

  Σύμφωνα με το άρθρο 18, η έναρξη ισχύος των άρθρων 3, 4, 6 και 12, θα ξεκινήσει από τις 9 Δεκεμβρίου 2015, και των άρθρων 7, 8, 9 και 10 από τις 9 Ιουνίου 2016.

 • Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 3η και 6η Απριλίου 2015

  Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την Παρασκευή, 3 και τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015, Μεγάλη Παρασκευή και δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

  Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών.

  Κατά τις ημέρες ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και της πελατείας τους εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 7 Απριλίου, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

  Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή 7 Απριλίου.

  Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την 3η Απριλίου και την 6η Απριλίου 2015, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που προσκομίζονταν με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου 2015.

   

 • Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’)

  Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD2’. Οι βασικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

  (α) την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριακές υπηρεσίες λογαριασμών),

  (β) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τους καλούμενους ‘Third party Payment Services Providers’, ‘TPPs’),

  (γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

  (δ) την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

  Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετική γνώμη (CON/2014/9), μέσω της οποίας επικροτεί τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης Οδηγίας για την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις συναλλαγές πληρωμών μικρής αξίας (‘retail payments’).

   

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης από το Ευρωσύστημα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014, δύο (2) κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης αντίστοιχα.

  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αξιοποιηθούν τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των SEPA Credit Transfer και SEPA Direct Debit Schemes (Core & B2B) του European Payments Council (EPC), όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αξιολόγηση των Κανονισμών λειτουργίας των DIAS Credit Transfer (DCT) και DIAS Direct Debit (DDD) της ΔΙΑΣ.

 • Απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

  Τον Ιούλιο του 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός αριθμ. (EE) 795/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών[1].

  Ο νέος αυτός Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις επίβλεψης τόσο των συστημάτων πληρωμών μεγάλης αξίας (TARGET2 και EURO1) όσο και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας με συστημική σημασία (σε αυτήν την κατηγορία, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εμπίπτουν το γαλλικό CORE, το ολλανδικό EQUENS και το φινλανδικό PMJ).

  Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τη 15η Αυγούστου 2014. Οι διαχειριστές των συστημικά σημαντικών συστημάτων πληρωμών (SIPS) θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού εντός του τελευταίου τριμήνου του 2015.

  Σε συνέχεια του Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2014, την Απόφαση ΕΚΤ/2014/35, σχετικά με τον χαρακτηρισμό του TARGET2 ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών.


  [1] EE L217, 23.7.2014, σελ. 16-30