Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο εργασίας της ΕΚΤ για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’) και την τραπεζική διαμεσολάβηση (“bank intermediation”)

Στις 12 Μαΐου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της 53σέλιδο κείμενο εργασίας για τα ‘CBDCs’, στο οποίο αποτυπώνεται αφενός η ζήτηση για ‘CBDCs’ με τη χρήση ενδεικτικών σεναρίων χρήσης (use cases) και αφετέρου οι επιπτώσεις αυτών (των ‘CBDCs’) στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής διαμεσολάβησης και της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Κείμενο εργασίας