Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 25 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ τα ακόλουθα κείμενα αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA: