Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Μετάθεση της έναρξης ισχύος ορισμένων διατάξεων που τροποποιούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

Στις 26 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2604) η υπ’ αριθμ. 119/16.05.2022 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στην υπ’ αριθμ. 118/1.11.2021 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος που τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).

Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 7(α)(iii), 7(ε) και 7(ζ) της υπ’ αριθμ. 118/1.11.2021 Πράξης του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος μετατίθεται από την 13η Ιουνίου 2022, στις 4 Ιουλίου 2022.

ΦΕΚ Β’ 2604/26.5.2022