Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 «σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’)»

Στις 2 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858 «σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’)».

Ειδικότερα, με τον εν λόγω Κανονισμό καθιερώνονται μια σειρά από απαιτήσεις σχετικά με τις υποδομές αγοράς ‘DLT’ και τους διαχειριστές τους όσον αφορά:

  • τη χορήγηση και την ανάκληση ειδικών αδειών λειτουργίας υποδομών αγοράς DLT,
  • τη χορήγηση, την τροποποίηση και την άρση εξαιρέσεων σε σχέση με ειδικές άδειες,
  • την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση των όρων που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις, και την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση αντισταθμιστικών ή διορθωτικών μέτρων,
  • τη λειτουργία και εποπτεία υποδομών αγοράς DLΤ, και
  • τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών αγοράς DLT, των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’).

Ο εν λόγω Κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2022. Τίθεται, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 23 Μαρτίου 2023.

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858