Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Διαβούλευση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς από την ΕΒΑ για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων του ESIS στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

  Στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της χορήγησης ενυπόθηκων δανείων. Η ΕΒΑ διενεργεί τη σχετική διαβούλευση με στόχο την υποβοήθηση των πιστωτικών φορέων κατά τη συμπλήρωση του ESIS μετά την 21η Μαρτίου 2016, η οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Διορθωτικό στην οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ (EE L 246 της 23.9.2015), σύμφωνα με το οποίο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (σελίδα 80,  μέρος Β, τμήμα «4. Επιτόκιο» και άλλες επιβαρύνσεις, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, προτελευταία περίοδος) η φράση  «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.», διορθώνεται ως εξής:

   «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5.».

 • Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts Directive)

  Με την υπΆ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001130 ΕΞ2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  της 17ης Αυγούστου 2015 συστάθηκε  νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2016.

  Μεταξύ των φορέων που μετέχουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνεται η ΕΕΤ.

 • Τροποποίηση του ν. 3869/2010

  Στις 14 Αυγούστου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 91 της 14.8.2015). Με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α' του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 προβλέπονται τροποποιήσεις σε μια σειρά άρθρων του ν. 3869/2010. Μεταξύ των περισσοτέρων τροποποιήσεων, συγκαταλέγεται η προσθήκη νέου άρθρου 5α στον ν. 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του ν. 3869/2010 για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής:

  • Το σύνολο των οφειλών τους δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
  • Έχουν μηδενικό εισόδημα.
  • Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
  • Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο.
  • Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.
  • Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

  Στις περιπτώσεις αυτές,  προβλέπεται η άμεση διαγραφή οφειλών και περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης του οφειλέτη, αυτός οφείλει να ενημερώσει τους πιστωτές του και το δικαστήριο.  
 • Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την κοινοποίηση εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων

  Στις 11 Αυγούστου 2015, η ΕΒΑ προέβη σε δημοσίευση των κατευθυντηρίων γραμμών με τις οποίες εξειδικεύονται και τυποποιούνται οι πληροφορίες που θα πρέπει να διαβιβάζονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του άρθρου 32 της Οδηγίας. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα πρότυπα (templates) για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των κατευθυντηρίων γραμμών.  

  Κατευθυντήριες γραμμές