Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts Directive)

Με την υπΆ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001130 ΕΞ2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  της 17ης Αυγούστου 2015 συστάθηκε  νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2016.

Μεταξύ των φορέων που μετέχουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνεται η ΕΕΤ.