Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Τροποποίηση του ν. 3869/2010

Στις 14 Αυγούστου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 91 της 14.8.2015). Με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α' του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 προβλέπονται τροποποιήσεις σε μια σειρά άρθρων του ν. 3869/2010. Μεταξύ των περισσοτέρων τροποποιήσεων, συγκαταλέγεται η προσθήκη νέου άρθρου 5α στον ν. 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του ν. 3869/2010 για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής:

  • Το σύνολο των οφειλών τους δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
  • Έχουν μηδενικό εισόδημα.
  • Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
  • Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο.
  • Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.
  • Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Στις περιπτώσεις αυτές,  προβλέπεται η άμεση διαγραφή οφειλών και περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης του οφειλέτη, αυτός οφείλει να ενημερώσει τους πιστωτές του και το δικαστήριο.