Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς από την ΕΒΑ για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων του ESIS στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της χορήγησης ενυπόθηκων δανείων. Η ΕΒΑ διενεργεί τη σχετική διαβούλευση με στόχο την υποβοήθηση των πιστωτικών φορέων κατά τη συμπλήρωση του ESIS μετά την 21η Μαρτίου 2016, η οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.

Κείμενο διαβούλευσης