Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την κοινοποίηση εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων

Στις 11 Αυγούστου 2015, η ΕΒΑ προέβη σε δημοσίευση των κατευθυντηρίων γραμμών με τις οποίες εξειδικεύονται και τυποποιούνται οι πληροφορίες που θα πρέπει να διαβιβάζονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του άρθρου 32 της Οδηγίας. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα πρότυπα (templates) για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των κατευθυντηρίων γραμμών.  

Κατευθυντήριες γραμμές