Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διορθωτικό στην οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ (EE L 246 της 23.9.2015), σύμφωνα με το οποίο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (σελίδα 80,  μέρος Β, τμήμα «4. Επιτόκιο» και άλλες επιβαρύνσεις, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, προτελευταία περίοδος) η φράση  «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.», διορθώνεται ως εξής:

 «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5.».