Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις “fintech” εταιρίες

  Στις 15 Μαρτίου 2018, η EBA δημοσίευσε «Οδικό Χάρτη» (“Roadmap”) για τις “fintech” εταιρίες. Ο Οδικός Χάρτης περιγράφει τις προτεραιότητες της ΕΒΑ για τα έτη 2018 και 2019 και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Οι εν λόγω προτεραιότητές, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • την παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων, ιδίως σε ότι αφορά το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας των “fintech” εταιρειών,
  • την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του «περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”),
  • την παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την ανάλυση του αντικτύπου στα επιχειρηματικά μοντέλα των “fintech” εταιρειών,
  • την προώθηση βέλτιστων εποπτικών πρακτικών για την αξιολόγηση της ασφάλειας στον «κυβερνοχώρο» (“cybersecurity”), και
  • τη διευθέτηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Για την επίτευξη των ως άνω προτεραιοτήτων, η EBA αναμένεται να αξιοποιήσει το νέο εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (“fintech knowledge lab”) που θα εγκαθιδρύσει προς το σκοπό αυτό.

  Οδικός Χάρτης

 • Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τα δεδομένα “Big Data”

  Στις 15 Μαρτίου 2018, η Μικτή Επιτροπή των τριών (3) Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (“EBA”, “EIOPA”, “ESMA”) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την αξιοποίηση των δεδομένων “Big Data” από τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (στους οποίους συγκαταλέγονται και τα πιστωτικά ιδρύματα).

  Στην έκθεση αυτή εξετάζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση των δεδομένων “Big Data”, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Μικτή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

  • τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων από τη χρήση των δεδομένων “Big Data”, και
  • η διευθέτηση αρκετών κινδύνων είναι εφικτή μέσω του υφιστάμενου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

  Έκθεση Μικτής Επιτροπής

 • 1η συνεδρίαση του “Euro Cyber Resilience Board”

  Στις 9 Μαρτίου 2018, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, κ. Benoît Cœuré, εκφώνησε ομιλία στο πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης του “Euro Cyber Resilience Board” (‘ECRB’) για τις πανευρωπαϊκές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών (“pan-European Financial Infrastructures”) που πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη στις 9 Μαρτίου 2018.

  Στην εν λόγω ομιλία παρατίθενται εν συντομία οι λόγοι που οδήγησαν την ΕΚΤ στην απόφαση συγκρότησης του ‘ECRB’, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός ανθεκτικότητας των πανευρωπαϊκών υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. TARGET2, T2S) έναντι των κινδύνων στον «κυβερνοχώρο» (“cyber risks”).

  Ομιλία Benoît Cœuré

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και της Επιτροπής Αγορών (“Markets Committee”) για τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών

  Στις 12 Μαρτίου 2018, η CPMI, σε συνεργασία με την “Markets Committee”, δημοσίευσαν έκθεση αναφορικά με τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (“central bank digital currencies”).

  Σύμφωνα με την έκθεση, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την πιθανή έκδοση ψηφιακών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται στο ευρύ κοινό, στα καθήκοντά τους σχετικά με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

  Η έκθεση εξετάζει τις ακόλουθες κατηγορίες ψηφιακών νομισμάτων κεντρικών τραπεζών:

  • εικονικά νομίσματα που απευθύνονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (“wholesale currencies”), και
  • εικονικά νομίσματα γενικού σκοπού προς το ευρύ κοινό (“general purpose currencies”).

  Η έκθεση αναλύει τις επιπτώσεις και των δυο κατηγοριών ψηφιακών νομισμάτων στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών που αφορούν:

  • τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής,
  • τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και
  • την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

  Έκθεση CPMI – Markets Committee

 • Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στην ΤτΕ παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στην Ελλάδα

  Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί του σχεδίου νόμου για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής των διατάξεων του IFR στην Ελλάδα, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Η εν λόγω Γνώμη δεν εξετάζει εάν από το σχέδιο νόμου θα προκύψει η αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων του IFR. Αντίθετα, εστιάζει στις διατάξεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΤτΕ ως Κεντρικής Τράπεζας και ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών («ΕΣΚΤ»).

  Γνώμη ΕΚΤ