Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Securitisation)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις τιτλοποιήσεις

Στις 6 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο για την κεφαλαιακή μεταχείριση των απλών, διαφανών και συγκρίσιμων τιτλοποιήσεων βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει πρόσθετες οδηγίες και καθορίζει απαιτήσεις για την εφαρμογή προτιμησιακής ρυθμιστικής κεφαλαιακής μεταχείρισης για τις τράπεζες που ενεργούν ως επενδυτές ή ως ανάδοχοι (sponsors) κατά τη διενέργεια απλών, διαφανών και συγκρίσιμων τιτλοποιήσεων βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2016
 • (Securitisation)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων

Τον Ιούλιο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) προχώρησαν στην τροποποίηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις, υιοθετώντας ρυθμίσεις για την καθιέρωση μιας νέα κατηγορίας τιτλοποιήσεων, των “Simple, Transparent and Comparable” (STC) τιτλοποιήσεων. Η εν λόγω κατηγορία τιτλοποιήσεων ικανοποιεί σειρά κριτηρίων που την καθιστά πιο ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές μειώνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις τιτλοποιήσεις.

Στις 11 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση των STC τιτλοποιήσεων βάσει και των τριών προσεγγίσεων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τιτλοποιήσεις:

1.      Internal Ratings-Based Approach (SEC-IRBA),

2.      External Ratings-Based Approach (SEC-ERBA), και

3.      Standardised Approach (SEC-SA).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Securitisation)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για την ανάκαμψη της αγοράς τιτλοποιήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των τιτλοποιήσεων, η Επιτροπή της Βασιλείας εκπόνησε σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς ('IOSCO'), έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2015. Με την συγκεκριμένη έκθεση καθιερώνονται δεκατέσσερα (14) κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τιτλοποιήσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απλότητα, η διαφάνεια και η δυνατότητα σύγκρισής τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO 

 • 11
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Securitisation)
Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις

Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων. Με το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του προηγούμενου πλαισίου, η αύξηση της «ευαισθησίας» έναντι του κινδύνου και η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες. 

Οι ρυθμίσεις του νέου πλαισίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2018

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας