Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2022
 • (Pillar III- Disclosures)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

Στις 5 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (‘non-performing’) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (‘forborne’) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω εναρμόνιση των κριτηρίων αναγνώρισης μη εξυπηρετούμενων και ρυθμισμένων ανοιγμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των υποβαλλόμενων εποπτικών αναφορών και των σχετικών δημοσιοποιούμενων πληροφοριών από τις τράπεζες.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο του Πυλώνα 3

Στις 29 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση, η οποία περιλαμβάνει το αναθεωρημένο πλαίσιο αναφορικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων από τις τράπεζες στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 της «Βασιλείας ΙΙΙ». Η έκθεση αυτή συνιστά το δεύτερο στάδιο επανεξέτασης του εν λόγω πλαισίου από την Επιτροπή της Βασιλείας.

Στην εν λόγω έκθεση καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε μία από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις αρχές περί risk data aggregation και risk reporting

Στις 28 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την πρόοδο υιοθέτησης των αρχών για θέματα risk data aggregation και risk reporting από τις τράπεζες. Οι εν λόγω αρχές, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2016, στοχεύουν στην ενίσχυση αφενός των ικανοτήτων των τραπεζών αναφορικά με τη συνάθροιση στοιχείων σχετικών με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, και αφετέρου των εσωτερικών πρακτικών υποβολής σχετικών αναφορών στις εποπτικές αρχές.

Ο στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι η παρουσίαση της προόδου συμμόρφωσης των τραπεζών με το περιεχόμενο των αρχών, ο προσδιορισμός ουσιωδών δυστοκιών και η υποβολή συστάσεων για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Pillar III- Disclosures)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (΅non-performingΆ) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (΅forborneΆ) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227 της Επιτροπής (EBA definitions on non-performing and forborne exposures).

Σο πεδίο εφαρμογής του κειμένου διαβούλευσης περιλαμβάνονται δάνεια, πιστώσεις, χρεωστικοί τίτλοι και άλλα οφειλόμενα ποσά (π.χ. αμοιβές) που περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία (π.χ. loan commitments, financial guarantees).

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 14
 • ΜΑΡ
 • 2016
 • (Pillar III- Disclosures)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 14 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ. Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει νέα υποδείγματα που θα κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν, καθώς και τροποποιήσεις σε ορισμένα υφιστάμενα υποδείγματα. Για κάθε υπόδειγμα προβλέπεται διαφορετική συχνότητα δημοσιοποίησης (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση).

Επίσης, με το κείμενο διαβούλευσης συγκεντρώνονται σε μια ενοποιημένη έκθεση όλα τα υποδείγματα που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της Βασιλείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 10 Ιουνίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Pillar III- Disclosures)
Υιοθέτηση από την Επιτροπή της Βασιλείας υποδειγμάτων για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τα υποδείγματα βάσει των οποίων οι τράπεζες θα δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’). Οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 28
 • ΙΑΝ
 • 2015
 • (Pillar III- Disclosures)
Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε νέους κανόνες αναφορικά με την υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ πληροφορίες για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ετήσια βάση, με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες σε διαφορετική συχνότητα (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση) ανάλογα με τη θεματική.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Pillar III- Disclosures)
Υποβολή αναφορών στις εποπτικές αρχές και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της υποβολής αναφορών στις εποπτικές αρχές (‘supervisory reporting’) και της δημοσιοποίησης πληροφοριών (‘disclosure’) (Πυλώνας ΙΙΙ). Με την εν λόγω έκθεση εξειδικεύονται οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ» και καθορίζεται το υπόδειγμα με τα στοιχεία για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να δημοσιοποιούν οι τράπεζες.

Η Επιτροπή της Βασιλείας βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι τράπεζες σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναμένεται να υιοθετήσει το 2017 τους τελικούς κανόνες για το περιεχόμενο και το ύψος του συντελεστή μόχλευσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2018 (Πυλώνας Ι). Μέχρι τότε ενδέχεται να τροποποιηθεί το ύψος του συντελεστή, καθώς και τα στοιχεία που αποτελούν τον αριθμητή ή τον παρονομαστή του συντελεστή.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Pillar III- Disclosures)
Απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με την οποία καθιερώνονται κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση εκ μέρους των τραπεζών στοιχείων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (‘Liquidity Coverage Ratio’). Με τη συγκεκριμένη έκθεση καθορίζονται:

 • ένα ενιαίο υπόδειγμα, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν τα δεδομένα σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, καθώς και
 • πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θέση ρευστότητας των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας