Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Κατάθεση τροπολογίας για τη μετάθεση έναρξης ισχύος του Ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας

  Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 688/106 τροπολογία με τίτλο «1. Πρόγραμμα "Γέφυρα" - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 2. Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση άρθρων 263, 265, 308 του ν. 4738/2020», στο σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω τροπολογίας τροποποιούνται τα άρθρα 263, 265 και 308) του Ν. 4738/2020 ΚΑΙ μετατίθεται η έναρξη ισχύος του, που είχε οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021.

  Πλέον, τα άρθρα 31 – 171 και 189 – 265 ξεκινούν να εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2021. Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, η κήρυξη πτώχευσης, οι συνέπειες, τα όργανα και η περάτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση και διανομή της περιουσίας του οφειλέτη στους πιστωτές του, καθώς και οι διάφορες απαλλαγές.

  Ακόμη, οι διατάξεις για την πρόληψη της αφερεγγυότητας, μεταξύ αυτών και ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών, καθώς και οι διατάξεις για την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου και η παύση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων του Ν. 3869/2010 έχουν έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021.  

  Τροπολογία 688/106 21.12.2020

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 13 Δεκεμβρίου 2020 – 7 Ιανουαρίου 2021

  Στις 12 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ Β’ 5486) η υπ’ αριθμ. 80189 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 7 Ιανουαρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.  

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020)

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 7 - 14 Δεκεμβρνίου 2020

  Στις 5 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ Β’ 5350) η υπ’ αριθμ. 78363 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας τηςδημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απότη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020και ώρα 6:00».

  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίωνκαι των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 7 μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2020.Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά τοανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.  

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5350)

 • Δημοσίευση ΚΥΑ για τις λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας του Ν. 4745/2020

  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5278) η υπ’ αριθμ. 136042 ΕΞ 2020 ΚΥΑ σχετικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του Ν. 3869/2010.

  Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζονται λεπτομερώς τα στάδια της διαδικασίας για τη δημιουργία, υποβολή και κοινοποίηση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4Β του Ν. 3869/2010, όπως αυτό εισήχθη με το Ν. 4745/2020.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5278/30.11.2020)

 • Δημοσίευση νέας ΚΥΑ για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ"

  Στις 19 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 5101) η υπ' αριθμ. 131993 ΕΞ ΚΥΑ με τίτλο "Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 4095)".

  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 της εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό φορέα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι είναι δυνατή η αναδρομική καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου και εξειδικεύονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄5101)