Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για θέσπιση μακροπροληπτικών μέτρων σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση

Στις 15 Μαρτίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ'αριθ. 227/08.03.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο : "Θέσπιση μακροπροληπτικών μέτρων σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση που εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη για δάνεια και λοιπές πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα με εξασφάλιση οικιστικό ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 133Α του ν. 4261/2014".
Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης τίθενται σε ισχύ από 1.1.2025.

ΦΕΚ Β' 1716/15.03.2024