Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023

Στις 9 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση υπό τον τίτλο: «Καθορισμός εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023».
Ειδικότερα, με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 5072/2023 προβλέπεται ότι η ανάθεση της διαχείρισης από αγοραστή πιστώσεων, καθώς και κάθε σχετική μεταβολή σημειώνονται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 της έδρας του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023, η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων καταχωρίζεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000.
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 39 παρ. 1 ν. 5072/2023.
Σημειώνεται, τέλος, ότι στην απόφαση έχουν ενσωματωθεί δύο παραρτήματα με σχετικά υποδείγματα των ως άνω εντύπων, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται οι ως άνω δημοσιεύσεις.

ΦΕΚ Β' 946/ 09.02.2024