Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

  Στις 29 Μαρτίου 2017, ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

  Πλέον εκκρεμεί δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

 • Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσφερόμενες στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  Στις 23 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της «Πράσινης Βίβλου» για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, δημοσίευσε Σχέδιο Δράσης (“Action Plan”), στο οποίο παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους οι καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Στο Σχέδιο Δράσης προσδιορίζονται οι τρεις (3) κύριοι άξονες για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, οι οποίοι αφορούν:

  • την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης τους όταν αξιοποιούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο κράτος στο οποίο διαμένουν ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • την άμβλυνση των νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων που συνιστούν τροχοπέδη για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια διάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε κράτη μέλη διαφορετικά από τη χώρα εγκατάστασής τους, και
  • την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Σχέδιο Δράσης

 • Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

  Στις 23 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 969) η υπ’ αριθμόν 31619 οικ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την καθιέρωση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

  Σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 1 του άρθρου πρώτου της εν λόγω Απόφασης, ο Κώδικας:

  • θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται έναντι του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις,
  • εφαρμόζεται στις Business-to-Customer (B2C) συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, και
  • ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

  ΦΕΚ Β’ 969

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

  Στις 9 Μαρτίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

  Σχέδιο Νόμου

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τις πολιτικές αποδοχών στο πλαίσιο της πώλησης και της προώθησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την πώληση και προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και να αποφεύγονται περιπτώσεις τυχόν καταχρηστικής προώθησης προϊόντων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, αποβαίνουν σε βάρος τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και του ιδίου του ιδρύματος.

  Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες απευθύνονται πρωτίστως οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και τα υπόχρεα ιδρύματα καλούνται να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.

   

  Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services