Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Στις 23 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 969) η υπ’ αριθμόν 31619 οικ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την καθιέρωση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 1 του άρθρου πρώτου της εν λόγω Απόφασης, ο Κώδικας:

  • θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται έναντι του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις,
  • εφαρμόζεται στις Business-to-Customer (B2C) συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, και
  • ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

ΦΕΚ Β’ 969