Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσφερόμενες στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Στις 23 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της «Πράσινης Βίβλου» για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, δημοσίευσε Σχέδιο Δράσης (“Action Plan”), στο οποίο παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους οι καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο Σχέδιο Δράσης προσδιορίζονται οι τρεις (3) κύριοι άξονες για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, οι οποίοι αφορούν:

  • την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης τους όταν αξιοποιούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο κράτος στο οποίο διαμένουν ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • την άμβλυνση των νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων που συνιστούν τροχοπέδη για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια διάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε κράτη μέλη διαφορετικά από τη χώρα εγκατάστασής τους, και
  • την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σχέδιο Δράσης