Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τις πολιτικές αποδοχών στο πλαίσιο της πώλησης και της προώθησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την πώληση και προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και να αποφεύγονται περιπτώσεις τυχόν καταχρηστικής προώθησης προϊόντων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, αποβαίνουν σε βάρος τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και του ιδίου του ιδρύματος.

Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες απευθύνονται πρωτίστως οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και τα υπόχρεα ιδρύματα καλούνται να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.

 

Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services