Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Ανακοίνωση του SRB όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης προηγούμενης άδειας για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 8 Μαΐου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε ανακοίνωση σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/827 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, η οποία έχει οριστεί για τις 9 Μαΐου 2023.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω ανακοίνωση, το SRB επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

  • O ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα ισχύσει σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 9 Μαΐου και δε θα επηρεάσει τις αποφάσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί από το SRB, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες έως τη λήξη τους, ούτε τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία από το SRB.
  • Ο ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των σχετικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία εφάρμοζε από την 1η Ιανουαρίου 2022 το SRB, εκτός από την περίπτωση της απλοποιημένης προσέγγισης για τα ιδρύματα με ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ίση με το πόσο απορρόφησης των ζημιών (Loss Absorption Amount - LAA).

  Ανακοίνωση του SRB

 • Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 19 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής για τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων.

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2023/827

 • Νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης των καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance Framework)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Απριλίου 2023 νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή και την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και την ασφάλιση καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance – CMDI Framework).

  Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής σκοπό έχει να επιτρέψει στις αρχές να οργανώσουν την ομαλή έξοδο από την αγορά για μια προβληματική τράπεζα οποιουδήποτε μεγέθους και επιχειρηματικού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων και μικρότερων τραπεζών.

  Ειδικότερα, η ως άνω νομοθετική πρόταση εισάγει τροποποιήσεις στα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:

  α. την Οδηγία (ΕΕ) 2014/59 (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD),

  β. τον Κανονισμό (ΕΕ) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), και

  γ. την Οδηγία (ΕΕ) 2014/49 (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD).

  Πιο αναλυτικά, στις βασικότερες τροποποιήσεις της εν λόγω πρότασης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  • η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εξυγίανσης μέσω της αναθεώρησης της αξιολόγησης του δημοσίου συμφέροντος (‘public interest assessment’) (άρθρα 31(1), 32(5) της BRRD),
  • η ενίσχυση της χρηματοδότησης στην εξυγίανση μέσω της συμπλήρωσης της εσωτερικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των ιδρυμάτων (ελάχιστο ποσό διάσωσης με ίδια μέσα που ανέρχεται σε 8% των συνολικών υποχρεώσεων) με τη χρήση των κεφαλαίων των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSs) (άρθρο 109 της BRRD),
  • η τροποποίηση της κατάταξης των απαιτήσεων (ranking of claims) στην πτωχευτική ιεραρχία, βάσει της οποίας όλες οι καταθέσεις πλέον έχουν την ίδια σειρά κατάταξης που είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπεται για απαιτήσεις κοινών μη εξασφαλισμένων πιστωτών (άρθρο 108 της BRRD),
  • η αποσαφήνιση του πλαισίου έγκαιρης παρέμβασης (‘early intervention framework’), διαχωρίζοντας τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης από τα εποπτικά μέτρα (άρθρα 27(1), 28, 29 και 30α της BRRD),
  • η επέκταση της προστασίας των καταθετών σε δημόσιους φορείς (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δήμους) (άρθρο 5 DGSD), καθώς και στα χρήματα πελατών που κατατίθενται σε ορισμένα είδη κεφαλαίων πελατών (δηλαδή από εταιρείες επενδύσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) (άρθρο 8β DGSD), και
  • πρόσθετα μέτρα για την εναρμόνιση της προστασίας των προσωρινά υψηλών υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των 100 000 EUR που συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα στη διάρκεια της ζωής (όπως κληρονομιές ή ασφαλιστικές αποζημιώσεις) (άρθρο 6 DGSD).

  Επισημαίνεται ότι, βάσει της σχετικής δήλωσης του Eurogroup της 16ης Ιουνίου 2022, η καθιέρωση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης — του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), θα επαναξιολογηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν της παρούσας μεταρρύθμισης του πλαισίου CMDI.

  Δημοσιεύσεις της Επιτροπής  σχετικά με την Νομοθετική Πρόταση

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA προς τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool)

  Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρχές εξυγίανσης σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής (write-down and conversion) κεφαλαιακών μέσων και τη χρήση του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool) βάσει των άρθρων 43-44, 46-50 και 59-62 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

  Ειδικότερα, βάσει των ανωτέρω κατευθυντηρίων γραμμών, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να δημοσιεύουν έγγραφο το οποίο θα καθορίζει τις βασικές πτυχές της προσέγγισής τους επί της εφαρμογής του bail-in tool, όπως ενδεικτικά περιγραφή πιθανών ενδιάμεσων μέσων (interim instruments) που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, καθώς και λεπτομέρειες επί του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας bail-in.

  Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

  Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη συνολική δυνατότητα ανάκαμψης (Overall Recovery Capacity) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης της BRRD

  Tην Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη συνολική δυνατότητα ανάκαμψης (Overall Recovery Capacity - ORC) των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύνοψη της οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχέδια ανάκαμψης (recovery plans), σύμφωνα με το τμήμα Α του Παραρτήματος της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD) και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075.

  Η ως άνω διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου 2023

  Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών