Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Εγχειρίδιο του SRB όσον αφορά τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης για το έτος 2022 (Resolution Planning Cycle Booklet 2022)

  Στις 20 Απριλίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε εγχειρίδιο για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2022 (Resolution Planning Cycle Booklet 2022).

  Το εν λόγω εγχειρίδιο ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τις δραστηριότητες του SRB για τον σχεδιασμό εξυγίανσης και περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και φάσεις του τρέχοντος κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης. Ειδικότερα, οι κυριότερες δραστηριότητες του SRB για το σχεδιασμό εξυγίανσης εντός του 2022 περιλαμβάνουν: 

  • την επικαιροποίηση των πολιτικών και των οδηγιών του SRB, 
  • τη στενή παρακολούθηση της δυνατότητας εξυγίανσης και την προετοιμασία της διαδικασίας αντιμετώπισης ουσιαστικών εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης (substantive impediments procedure) για τις τράπεζες που παρουσιάζουν ανεπαρκή πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη της δυνατότητας εξυγίανσης, βάσει και των σχετικών Προσδοκιών του SRB για τις τράπεζες (EfB), 
  • τη διαρκή παρακολούθηση του MREL για τη διασφάλιση της επίτευξης των τελικών στόχων έως την 1η Ιανουαρίου 2024, 
  • την περαιτέρω ανάπτυξη των deep-dive αξιολογήσεων, με σκοπό τη διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων στο μέλλον, και 
  • την έναρξη της προετοιμασίας για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2023.

   

  Εγχειρίδιο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution)

  Στις 17 Μαρτίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution) για τη συμπλήρωση των Προσδοκιών του SRB για τα πιστωτικά ιδρύματα (‘SRB Expectations for banks’).

  Ειδικότερα, ο ανωτέρω οδηγός περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές: 

  • τη διακυβέρνηση και διαχείριση των εξασφαλίσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην εξυγίανση, 
  • την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να προσδιορίσουν τα περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις στην εξυγίανση, περιλαμβανομένου του ποσού, της τοποθεσίας, του εφαρμοστέου δικαίου, του νομίσματος και της συνολικής διαθεσιμότητας αυτών, 
  • την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να έχουν πρόσβαση σε εξασφαλίσεις κατά την εξυγίανση, και ιδίως μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι επιλέξιμα για συνήθη χρηματοδότηση από κεντρική τράπεζα. 

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας BRRD

  Στις 13 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων, των ομίλων ή των ομίλων εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της BRRD (εφεξής ‘Resolvability Guidelines’). Τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έως την 1η Ιανουαρίου 2024

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

 • Οδηγός του SRB όσον αφορά τη φερέγγυα εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων συναλλαγών στην εξυγίανση (solvent wind-down of trading books)

  Tην 1η Δεκεμβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τη φερέγγυα εκκαθάριση των παραγώγων και των χαρτοφυλακίων συναλλαγών (solvent wind-down of derivatives and trading books) στην εξυγίανση,σύμφωνα με τις προσδοκίες για τα πιστωτικά ιδρύματα του SRB, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2020.

  Ο σχετικός Οδηγός βασίστηκε στις σχετικές εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ισχύει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με σημαντικά χαρτοφυλάκια συναλλαγών. Ειδικότερα: 

  • όλα τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) αναμένεται να προβούν σε σχεδιασμό φερέγγυας εκκαθάρισης (Solvent Wind-Down Planning) ως προτεραιότητα για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (RPC) του 2022, ενώ 
  • όσον αφορά τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, αυτά θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης όσον αφορά τη σπουδαιότητα των χαρτοφυλακίων τους και θα ενημερωθούν εντός του 2022 για να προβούν στον σχετικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του RPC του 2023.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution)

  Στις 29 Νοεμβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο οδηγό όσον αφορά τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution). Με την εν λόγω επικαιροποίηση ο ανωτέρω οδηγός παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα (financial resilience) και τη στελέχωση (staffing).

  Επισημαίνεται ότι το SRB είχε δημοσιεύσει τον σχετικό οδηγό τον Ιούλιο του 2020, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων στα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την υλοποίηση των προσδοκιών του SRB ως προς τη διασφάλιση της συνέχειας των λειτουργιών των ιδρυμάτων στην εξυγίανση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησης αυτών μέχρι το τέλος του 2023.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης