Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίων ανάκαμψης σύμφωνα με την BRRD

  Στις 5 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) δημοσίευσε συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης (recovery indicators) που συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης σύμφωνα με την Οδηγία 2015/59/ΕΕ (BRRD). Για την κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, η ΕΒΑ συνέκρινε τα σχέδια ανάκαμψης 26 ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων με διασυνοριακή παρουσία με στόχο να διακρίνει τα ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ειδικότερα:

  • τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και διαδικασίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 5(6) της BRRD, και
  • το πλαίσιο δεικτών ανάκαμψης καθώς και τον προσδιορισμό των σημείων ενεργοποίησης μέτρων ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 9 της BRRD.

  EBA Recovery Planning- Comparative Report on Governance Arrangements and Recovery Indicators

   

 • Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης για τον οριστικό καθορισμό του ύψους της συνεισφοράς του ΤΕΚΕ στην εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου

  Στις 2 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ με την οποία καθορίζεται οριστικά το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που προέκυψε από την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ» βάσει της έκθεσης οριστικής αποτίμησης που διενεργήθηκε από την εταιρεία Grant Thornton και η οποία αποτελεί παράρτημα της ανωτέρω Απόφασης. Σύμφωνα με την Απόφαση, το ύψος του χρηματοδοτικού κενού διαμορφώνεται σε 87.641.834 ευρώ για την κάλυψη του οποίου:

  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλει 65.151.490 ευρώ, και
  • το Σκέλος Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλει 22.490.344 ευρώ.

   

  Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ

 • Δημοσίευση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης καταλόγου με τις τράπεζες για τις οποίες είναι αρμόδιο

  Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (΅SRMΆ) στο πλαίσιο του οποίου:

  • το Ενιαίο Συμβούλιο ΕξυγίανσηςSRBΆ) είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των σχετικών με την εξυγίανση καθηκόντων σε ό,τι αφορά τους 129 τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, καθώς και άλλους 15 διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους, και
  • οι εθνικές αρχές εξυγίανσης παραμένουν αρμόδιες για τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

  Στις 8 Ιανουαρίου 2016, το SRB δημοσίευσε κατάλογο με τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο ευθύνης του. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το SRB είναι αρμόδιο για:

  • τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM, και
  • την Investment Bank of Greece, S.A., η οποία είναι θυγατρική της Cyprus Popular Bank/Laiki bank.

   

  Ανακοίνωση SRB

 • Τελικά ρυθμιστικά σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΒΑ) δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, κείμενα σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  1. τις πληροφορίες που πρέπει κατΆ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων),και
  2. τα σχέδια αναδιοργάνωσης που υποβάλλονται κατά την αναδιάρθρωση παθητικού (bail – in) με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές), και
  3. τον προσδιορισμό της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 BRRD (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων).

   

   

  .

 • Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης

  Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (΅European Banking UnionΆ), η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 4 Νοεμβρίου 2014, αποτελείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (΅SSMΆ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (΅SRMΆ). Ο SRM θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Η λειτουργία του SRM συμπληρώνεται από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (΅SRFΆ), το οποίο θα καλύπτει το κόστος εξυγίανσης των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η έναρξη λειτουργίας του SRM και του SRF είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ευρωζώνης θα είχε κυρώσει τη διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών προς το SRF.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (΅SRBΆ), η προϋπόθεση για την κύρωση της προαναφερθείσας διακυβερνητικής συμφωνίας εκπληρώθηκε. Επομένως, ο SRM και το SRF θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016.

  Ανακοίνωση SRB