Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 222/1/02.11.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης (recovery plans)

Στις 10 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6438) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 222/1/02.11.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο: «Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (EBA/GL/2021/11) - Κατάργηση της ΠΕΕ 99/18.7.2016 (B' 2550)».

Οι διατάξεις της παρούσας ΠΕΕ ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η ΠΕΕ 99/18.7.2016 «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων» (B' 2550).

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ