Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Οδηγός του SRB σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution)

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023  νέο Οδηγό σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution). Το περιεχόμενο του Οδηγού βασίζεται στις Προσδοκίες του SRB για τις τράπεζες (Expectations for banks – Principle 3.2). Σε ευθυγράμμιση με το πεδίο εφαρμογής των Προσδοκιών του SRB για τις τράπεζες, ο εν λόγω Οδηγός αφορά τις τράπεζες που εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητα του SRB.

Πιο αναλυτικά, ο εν λόγω Οδηγός συμπληρώνει το περιεχόμενο των σχετικών Προσδοκιών του SRB, καθώς και των priority letters που εστάλησαν στις τράπεζες για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (RPC) του 2023, εστιάζοντας σε τρεις στόχους:

  • την προσδοκία ότι το εσωτερικό πλαίσιο, η διακυβέρνηση και το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των τραπεζών έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες συλλογής δεδομένων που ορίζονται από τον εν λόγω Οδηγό, περιλαμβανομένης της ικανότητας πρόβλεψης της καθαρής θέσης ρευστότητας μεταξύ χρονικών περιόδων και σε σύντομο χρονικό διάστημα,
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναφέρουν ένα προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων για τη κατάσταση ρευστότητάς τους, και
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα για τον μετριασμό τυχόν αδυναμιών αναφορικά με τη δυνατότητά τους να παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα στο ζητούμενο επίπεδο ενοποίησης και σε υψηλό επίπεδο συχνότητας.

Οδηγός του SRB