Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση έκθεσης του SRB όσον αφορά το σχεδιασμό εξυγίανσης και τη διαχείριση κρίσεων των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (LSIs) για τα έτη 2022 και 2023

Στις 5 Οκτωβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με το σχεδιασμό εξυγίανσης (resolution planning) και τη διαχείριση κρίσεων (crisis management) των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (LSIs) για τα έτη 2022 και 2023.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει τις κυριότερες εξελίξεις στον τομέα του σχεδιασμού εξυγίανσης και διαχείρισης κρίσεων των LSIs, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες των εθνικών αρχών εξυγίανσης (NRAs), ενώ επεξηγεί τον ρόλο του SRB όσον αφορά την εξυγίανση των LSIs. Η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στο SRB έως τον Μάρτιο του 2023.

Έκθεση του SRB