Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση έκθεσης του SRB όσον αφορά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος 2022

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability assessment) των πιστωτικών ιδρυμάτων της Τραπεζικής Ένωσης για το έτος 2022. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών (MREL capacity).

Έκθεση του SRB