Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2017

  Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα (εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικό χρήμα),
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων,
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων,
  • πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος, και
  • άλλων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. εμβάσματα)

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2017, σε 1,067 δισ. (+273 εκατ. σε σχέση με το 2016) και στις 99,5 συναλλαγές ανά κάτοικο (+26 συναλλαγές σε σχέση με το 2016 και +330% σε σχέση με το 2013), έναντι 246,1 συναλλαγών ανά κάτοικο στην ευρωζώνη (+16 συναλλαγές σε σχέση με το 2016 και +21% σε σχέση με το 2013).

  Το 2017 οι ανά κάτοικο συναλλαγές πληρωμών στην Ελλάδα, χωρίς τη χρήση μετρητών, ανήλθαν στο 40% του μέσου όρου της ευρωζώνης, έναντι 11% το 2013.

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 612,3 δισ. ευρώ (72,9% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 97 δισ. ευρώ (11,5%), οι άμεσες χρεώσεις στα 9,8 δισ. ευρώ (1,2%) και οι κάρτες πληρωμών στα 21,5 δισ. ευρώ (2,6%).

  Payment Statistics 2017

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

  Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ».

  Η Γνώμη της ΕΚΤ προτείνει στοχευμένες τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία της πρότασης Κανονισμού:

  • το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα τέλη μετατροπής νομισμάτων σε πράξεις πληρωμών (άρθρο 1(1)(β)),
  • την προσθήκη ορισμού για τις εναλλακτικές υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων (“alternative currency conversion services”) (νέο άρθρο 1(Α)), και
  • τη μεταβολή της μεταβατικής περιόδου (από 36 σε 12 μήνες) που έχουν στη διάθεσή τους οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για τη γνωστοποίηση στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα τέλη μετατροπής νομισμάτων (άρθρο 1(3)).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA”

  Τον Αύγουστο 2018, η Συμβουλευτική Ομάδα για τις Υποδομές των Αγορών για τη διενέργεια Πληρωμών (“AMI Pay”) της ΕΚΤ εξέδωσε το (νομικά μη δεσμευτικό) κείμενο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA” (“SEPA Instant Credit Transfers”).

  AMI Pay Best Practices

 • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

  Στις 23 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ‘ERPB’.

  Η έκθεση αυτή, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του εν λόγω φορέα για την περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων που αφορούν:

  • την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε σχέση με τις πληρωμές μικρής αξίας (C2B),
  • τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”),
  • τα “instant payments”,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,

  καθώς και της τυποποίησης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξή του.

  Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος και την ανασκόπηση της σύνθεσής του ανά διετία.

  ERPB Annual Report 2017-2018

 • Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“FinTech”)

  Στις 9 Ιουλίου 2018, εκπονήθηκε έκθεση για λογαριασμό της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“FinTech”).
  Στην έκθεση αυτή, πέραν της περιγραφής του οικοσυστήματος της τεχνολογίας FinTech, αναλύονται οι δυνητικοί παράγοντες που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και οι επιπτώσεις, τόσο για το ίδιο το οικοσύστημα όσο και για τις παρεχόμενες εντός αυτού χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληρωμών, υπηρεσίες παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, “personal finance”, “wealth and asset management”).

  EP Study FinTechs