Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

  Στις 9 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1625 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση (ΕΚΤ/2007/7) «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’) (ΕΚΤ/2018/24), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/1626 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΚΤ/2012/27) «σχετικά με το ‘TARGET2’».

  Απόφαση ΕΚΤ

  Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ

 • Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Οδηγίας «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”)

  Στις 8 Νοεμβρίου 2018, επετεύχθη συμφωνία σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (ήτοι μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ) επί της πρότασης Οδηγίας «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”).

  H ανωτέρω συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί αρχικά από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και εν συνεχεία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών ενεργειών, η Οδηγία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

  Στις 11 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Απόφασή της (ΕΚΤ/2018/24), μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση (ΕΚΤ/2007/7) «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’).

  Απόφαση ΕΚΤ

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “crypto-assets”

  Στις 10 Οκτωβρίου 2018, το FSB δημοσίευσε έκθεση για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εκτεταμένη χρήση των “crypto-assets” σε διεθνές επίπεδο στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Στην έκθεση αναλύεται η αξιολόγηση των αρνητικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη χρήση “crypto-assets”, όπως η χαμηλή ρευστότητα, ο υψηλός βαθμός μόχλευσης και οι κίνδυνοι αγοράς από τη διακύμανση των τιμών κτήσης και πώλησής τους.

  Έκθεση FSB