Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

  Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

  • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
  • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
  • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

  Σχέδιο Νόμου

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”), δυνάμει του άρθρου 100(6) της PSD 2, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις διατάξεις της PSD 2.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές διέπουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενώσεις καταναλωτών) μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβάσεις διατάξεων της PSD 2.

  Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους δίαυλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καταγγέλλοντες για την υποβολή των καταγγελιών τους, οι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι αρμόδιες αρχές από τους καταγγέλλοντες όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες, καθώς και οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στις απαντήσεις τους στις καταγγελίες που δέχονται.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Κύπρο

  Στις 12 Οκτωβρίου 2017, η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου της Κύπρου για την ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

  Η Γνώμη της ΕΚΤ δεν εξετάζει εάν το σχέδιο νόμου μεταφέρει αποτελεσματικά στο κυπριακό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Εστιάζει στον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών σε σχέση με την ιδιότητα νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

  Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θεωρεί ότι σήμερα οι καταναλωτές στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν εν γένει άλλα νόμιμα μέσα διακανονισμού χρηματικών οφειλών για την αγορά αγαθών, και μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέχουν οφέλη παρόμοια με εκείνα των μετρητών. Οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών που προβλέπει το σχέδιο διατάξεων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

  Τέλος, η ΕΚΤ χαιρετίζει την προσέγγιση που ακολουθούν οι κυπριακές αρχές μη θεσπίζοντας περιορισμούς όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή καταναλωτών.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Σύστασης της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών

  Στις 11 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Σύστασης της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 22 του Καταστατικού της ΕΚΤ, τηρουμένων, ωστόσο, των προσαρμογών που εκτίθενται στα σημεία 10-16 και στο Παράρτημα της Γνώμης.

  Η επιδιωκόμενη τροποποίηση θα παρέχει στην ΕΚΤ σαφή αρμοδιότητα στον τομέα της κεντρικής εκκαθάρισης, η οποία πρόκειται να διευκολύνει το Ευρωσύστημα στην άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται, σύμφωνα με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 «για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών» (‘EMIR’) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουνίου 2017.

  Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν σημαντική ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών τραπεζών στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (‘CCPs’), ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και εποπτεία συστημικά σημαντικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (π.χ. εκτός ΕΟΧ) που εκκαθαρίζουν σημαντικό ύψος συναλλαγών σε ευρώ.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2016

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • καρτών πληρωμών (εξαιρουμένων των προπληρωμένων),
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2016, σε 642 εκατ. (+210 εκατ. σε σχέση με το 2015) και στις 60 συναλλαγές ανά κάτοικο (+20 συναλλαγές σε σχέση με το 2015).

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 507,5 δισ. ευρώ (79,1% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 107,9 δισ. ευρώ (16,8%), οι άμεσες χρεώσεις στα 10,2 δισ. ευρώ (1,6%) και οι αγορές με κάρτες πληρωμών (έκδοσης τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα) στα 15,4 δισ. ευρώ (2,4%).

  Payment Statistics 2016