Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της πρώτης έκδοσης (1.0) των default fees του συστήματος “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’) και εκκίνηση του κύκλου διαχείρισης αλλαγών

Στις 23 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε από το ‘EPC’ η πρώτη έκδοση (1.0) των default fees του συστήματος “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’).

Περαιτέρω, το EPC εκκίνησε τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης της έκδοσης 1.1 του “SPAA Rulebook”. Οι προτάσεις τροποποίησης μπορούν να υποβληθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Rulebook

Call change requests