Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR

Στις 17 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6557) η υπ’ αριθμ. 127 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την εν λόγω Πράξη επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα υπ’ αριθμ. 122/15.9.2022 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας υιοθετήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR.

ΦΕΚ Β’ 6557/17.11.2023