Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ είκοσι πέντε (25) επικαιροποιημένα κείμενα σχετικά με τα σχήματα πληρωμών SEPA (SCT, SCT Inst, SDD Core και SDD B2B).

Υλικό τεκμηρίωσης