Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) σχετικά με την καταγραφή των διεθνών προτύπων μεταφοράς δεδομένων στο πλαίσιο των διασυνοριακών πληρωμών

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, το ‘FSB’ δημοσίευσε 40σέλιδη έκθεση σχετικά με την καταγραφή των διεθνών προτύπων μεταφοράς δεδομένων στο πλαίσιο διενέργειας διασυνοριακών πληρωμών.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ‘FSB’ εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Οδικού Χάρτη»  (“Roadmap”) της «Ομάδας των 20»  (‘G-20’) σχετικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Έκθεση