Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”)

  Στις 23 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”), η οποία απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Υπουργών).

  Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, ο εν λόγω Κανονισμός έχει εφαρμοσθεί με ορθό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Ωστόσο, τα κύρια ζητήματα που χρήζουν παρακολούθησης είναι:

  • η διάκριση IBAN (“IBAN discrimination”) από τους δικαιούχους (ήτοι η υποχρέωση στους πληρωτές να πληρώσουν από λογαριασμό πληρωμών που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, γεγονός το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω Κανονισμού), και
  • οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών για την άσκηση των καθηκόντων τους αναφορικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού από συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι φορολογικές αρχές, φορείς παροχής ενέργειας, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).


  EC SEPA Regulation Progress Report

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

  Στις 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2094 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/32),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2097 «σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/35), και
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 «σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2017/33).

 • Έναρξη λειτουργίας του SEPA Instant Credit Transfer scheme του EPC

  Στις 21 Νοεμβρίου 2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’).

  Στο νέο σύστημα συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, 585 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τα ακόλουθα οκτώ (8) κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ισπανία.

  EPC Press Release

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

  Στις 14 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με το  «Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’):

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2080 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών» (ΕΚΤ/2017/29),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ» (ΕΚΤ/2017/30), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2082 «που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2(ΕΚΤ/2017/28).

 • Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

  Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

  • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
  • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
  • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

  Σχέδιο Νόμου