Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η CPMI δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας (“cross-border retail payments”).

  Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση των υποδομών του χρηματοπιστωτικού συστήματος που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πληρωμών μικρής αξίας από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου) σε διασυνοριακό επίπεδο.

  Αν και η εκτέλεση πληρωμών μέσω της χρήσης εναλλακτικών δικτύων (π.χ. internet και mobile banking) κατέστησε τις διασυνοριακές συναλλαγές εύκολες και αποτελεσματικές για τους τελικούς χρήστες, εντούτοις, η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου οι διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας να καταστούν φθηνές και προσιτές για όλους, θα πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά η λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

  Έκθεση CPMI

 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)

  Στις 18 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’).

  Μέσω του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού υιοθετούνται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη θέσπιση των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμών και τους φορείς επεξεργασίας πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα:

  • της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών,
  • της οργάνωσης, και
  • της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

  Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου 2018.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72

 • Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων χρήσης συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών της CPMI για το έτος 2016

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (“Committee on Payments and Market Infrastructures”, ‘CPMI’) δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών του (τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά της ευρωζώνης).

  Στατιστικά στοιχεία CPMI

 • Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

  Την 1η Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 8ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017.

  ERPB Statement

 • Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των RTS της EBA για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 27 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure open standards of communication”) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 33(4) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (“screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών από PISPs ή/και AISPs που τηρούν σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), όταν η πρόσβαση σε αυτούς (τους λογαριασμούς πληρωμών) δεν είναι δυνατή με έμμεσο τρόπο (ήτοι μέσω APIs).

  Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, δίνεται η δυνατότητα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, να απαγορεύουν πλήρως την εφαρμογή πρακτικών “screen scraping”, υπό την αίρεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών έχουν στη διάθεσή τους μέγιστη προθεσμία τριών (3) μηνών είτε να εγκρίνουν τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό είτε να τον απορρίψουν. Σε περίπτωση που εγκριθεί, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και, ακολούθως, θα τεθεί σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευσή του (ήτοι το φθινόπωρο του 2019), δυνάμει του άρθρου 115(4) της PSD 2.

  EC Delegated Regulation on SCA & SC PSD 2