Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της πρώτης έκδοσης (1.0) των default fees του συστήματος “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’) και εκκίνηση του κύκλου διαχείρισης αλλαγών

  Στις 23 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε από το ‘EPC’ η πρώτη έκδοση (1.0) των default fees του συστήματος “SEPA Payment Account Access Scheme” (‘SPAA’).

  Περαιτέρω, το EPC εκκίνησε τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης της έκδοσης 1.1 του “SPAA Rulebook”. Οι προτάσεις τροποποίησης μπορούν να υποβληθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2024.

  Rulebook

  Call change requests

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR

  Στις 17 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6557) η υπ’ αριθμ. 127 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την εν λόγω Πράξη επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα υπ’ αριθμ. 122/15.9.2022 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας υιοθετήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR.

  ΦΕΚ Β’ 6557/17.11.2023

 • Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Στις 14 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ είκοσι πέντε (25) επικαιροποιημένα κείμενα σχετικά με τα σχήματα πληρωμών SEPA (SCT, SCT Inst, SDD Core και SDD B2B).

  Υλικό τεκμηρίωσης

 • Επέκταση λειτουργικών προδιαγραφών και χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ

  Στις 13 Οκτωβρίου 2023, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

  • η υπ’ αριθμ. 1155 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.) - Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (ΦΕΚ Β’ 5992),
  • η υπ’ αριθμ. 1156 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)» (ΦΕΚ Β’ 5993),
  • η υπ’ αριθμ. 1157 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β’ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 5994), και
  • η υπ’ αριθμ. 1158 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551)» (ΦΕΚ Β’ 5996).

  Με τις ανωτέρω Αποφάσεις συμπληρώνεται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS). Ταυτόχρονα, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης.

  ΦΕΚ Β’ 5992/13.10.2023

  ΦΕΚ Β’ 5993/13.10.2023

  ΦΕΚ Β’ 5994/13.10.2023

  ΦΕΚ Β’ 5996/13.10.2023

  Δελτίο τύπου ΑΑΔΕ

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) σχετικά με την καταγραφή των διεθνών προτύπων μεταφοράς δεδομένων στο πλαίσιο των διασυνοριακών πληρωμών

  Στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, το ‘FSB’ δημοσίευσε 40σέλιδη έκθεση σχετικά με την καταγραφή των διεθνών προτύπων μεταφοράς δεδομένων στο πλαίσιο διενέργειας διασυνοριακών πληρωμών.

  Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ‘FSB’ εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Οδικού Χάρτη»  (“Roadmap”) της «Ομάδας των 20»  (‘G-20’) σχετικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

  Έκθεση