Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009, παρέχονται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες τα δυο<br>συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA προς επιχειρήσεις και καταναλωτές

  Περισσότερες από 2.600 τράπεζες από 32 ευρωπαϊκές χώρες (27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Ελβετία και Μονακό), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,  παρέχουν στην πελατεία τους, SEPA άμεσες χρεώσεις από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009.

  Τα ανωτέρω δυο συστήματα SEPA άμεσων χρεώσεων θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, του Δημοσίου ή λοιπών Νομικών Πρόσωπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτοματοποιημένης είσπραξης οφειλών από καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις...

 • Εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Ασφαλείας των Καρτών (Payment Card <br>Industry Data Security Standard - PCI DSS) από τις επιχειρήσεις

  Το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI DSS έχει καταρτισθεί από τους οργανισμούς καρτών (VISA, MasterCard, AMEX, Discover/ DINERS, και  JCB) και καθορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται με κάρτες, με στόχο την αποφυγή περιστατικών απάτης και υποκλοπής των σχετικών πληροφοριών.

 • Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
  [τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001]

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2007 πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001 στον οποίο αναφέρονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η πρόταση αυτή έγινε επίσημα δεκτή και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

 • Πλαίσιο επίβλεψης των συστημάτων και εργαλείων
  πληρωμών από το Ευρωσύστημα

  Εννέα χρόνια μετά τη δημοσίευση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο "Role of the Eurosystem in the field of payment systems oversight", στις 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκαν από την ΕΚΤ δυο κείμενα με τίτλο:

  1. Eurosystem oversight policy framework, και
  2. Eurosystem's "Harmonised oversight approach and oversight standards for payment instruments".

  Με το πρώτο κείμενο το Ευρωσύστημα επανεξετάζει τις υφιστάμενες μεθόδους επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών, μεγάλης και μικρής αξίας, ενισχύει την διαφάνεια ως προς τις απαιτήσεις επίβλεψης που θα πρέπει να ικανοποιούν οι διαχειριστές των συστημάτων πληρωμών και διαμορφώνει την βάση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών.

  Με το δεύτερο κείμενο το Ευρωσύστημα θέτει ένα ελάχιστο σύνολο πέντε (5) προτύπων γενικής επίβλεψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, κυρίως αυτών που καλύπτει ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

  Τα κείμενα της ΕΚΤ και το συνοδευτικό αυτών Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.ecb.int/pub/pubbydate/2009/html/index.en.html 

 • Cards Standardisation Volume-Version 3.1

  Την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών το Cards Standardisation Volume, Version 3.1.

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=191

  Το εν λόγω κείμενο προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγορά οι οποίοι και ολοκληρώθηκαν στις 18 Αυγούστου και στις 31 Οκτωβρίου 2008 αντίστοιχα.

  Αν και το Cards Standardisation Volume, Version 3.1. δεν αποτελεί τελικό κείμενο, ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθεί ως ένα σημαντικό επίτευγμα στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για την τυποποίηση των αγορών και αναλήψεων μετρητών με κάρτες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).