Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η ‘CPMI’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 14 Ιανουαρίου 2022, 49σέλιδο κείμενο διαβούλευσης σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Το κείμενο διαβούλευσης εστιάζει στην ανάγκη παράτασης των ωρών λειτουργίας των συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση και πραγματικό χρόνο (π.χ. TARGET2), με απώτερο στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο. Η επέκταση των ωρών λειτουργίας σε όλα τα μέλη του ‘CPMI’ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυστοκιών, αυξάνοντας την ταχύτητα των διασυνοριακών πληρωμών, μειώνοντας το κόστος ρευστότητας και τους κινδύνους διακανονισμού.

Κείμενο διαβούλευσης