Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ τα ακόλουθα κείμενα αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA: