Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology”

  Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) δημοσίευσε έκθεση για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology” (‘DLT’), η οποία έχει ως στόχο να συνδράμει το έργο των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών σχετικά με την εξέταση και ανάλυση της πιθανής εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού.

  Περαιτέρω, η έκθεση επικεντρώνεται:

  • στην καταγραφή των επιπτώσεων της εν λόγω τεχνολογίας στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, και
  • στον προσδιορισμό των κυριότερων προκλήσεων που χρήζουν διευθέτησης σχετικά με την υιοθέτησή της στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Έκθεση CPMI

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο του IFR

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι ορισμένων τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για το διαχωρισμό των συστημάτων καρτών πληρωμών (“payment card schemes”) και των φορέων επεξεργασίας πληρωμών (“processing entities”), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 «σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες» (“Interchange Fees Regulation”, ‘IFR’).

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών προς τις διατάξεις της PSD 2.

 • Έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ ("instant payments")

  Στις 18 Ιανουαρίου 2017, η EBA Clearing, η οποία συνιστά φορέα ανάπτυξης λύσεων υποδομών για θέματα πληρωμών, ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Νοέμβριο 2017.

  Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
  https://www.ebaclearing.eu/Press-releases-N=250b0047-e88e-4d22-9de8-99df5f4c6f25-L=EN.aspx

 • Απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 της ΕΚΤ «σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017»

  Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2016/2164 της ΕΚΤ «σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2017».

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, στην περίπτωση της Ελλάδας:

  • τα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία ανέρχονται σε 106,3 εκατ. ευρώ,

  • τα συλλεκτικά κέρματα ανέρχονται σε 600 χιλιάδες ευρώ, και

  • η ποσότητα των κερμάτων που αναμένεται να εκδοθεί ανέρχεται σε 106,9 εκατ. ευρώ.

  Η ως άνω Απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0073.01.ELL&toc=OJ:L:2016:333:TOC