Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με θέμα: “Cryptographic algorithms usage and key management”

Στις 8 Μαρτίου 2022, το ‘EPC’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές (11η έκδοση) ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα πληρωμών για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των σχετικών συναλλαγών.

Κατευθυντήριες γραμμές