Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 12 Μαΐου 2022, η ‘CPMI’ δημοσίευσε 54σέλιδη έκθεση σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση αυτή εστιάζει στην ανάγκη παράτασης των ωρών λειτουργίας των συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση και πραγματικό χρόνο (π.χ. TARGET2), με απώτερο στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο. Η επέκταση των ωρών λειτουργίας σε όλα τα μέλη του ‘CPMI’ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυστοκιών, αυξάνοντας την ταχύτητα των διασυνοριακών πληρωμών και μειώνοντας το κόστος ρευστότητας και τους κινδύνους διακανονισμού.

Έκθεση