Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένος Οδηγός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) σε θέματα διαλειτουργικότητας “mobile” πληρωμών στο πλαίσιο του συστήματος “SEPA (Instant) Credit Transfer”

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, το ‘EPC’ δημοσίευσε την 2η έκδοση του Οδηγού της σε θέματα διαλειτουργικότητας “mobile” πληρωμών στο πλαίσιο του συστήματος “SEPA (Instant) Credit Transfer”.

Επικαιροποιημένος Οδηγός EPC