Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET 2

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ  η Κατευθυντήρια Γραμμή της (ΕΕ) 2022/311 (ΕΚΤ/2022/4), μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΚΤ/2012/27) «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’).

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της ευρωζώνης θα πρέπει να προβούν στη λήψη και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραμμής από τις 2 Μαΐου 2022. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ το αργότερο στις 25 Μαρτίου 2022 τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα.

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/311