Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2018

  Στις 22 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1396) η υπ’ αριθμ. Α. 1148 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

  Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστείλουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2018, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της επισυναπτόμενης Απόφασης (ήτοι έως τις 2 Μαΐου 2019). Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

  ΦΕΚ Β’ 1396/22.4.2019

 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής

  Στις 4 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1106) η υπ’ αριθμ. Α.1109 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

  Ειδικότερα, στο άρθρο 2 καθορίζονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου:

  • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
  • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
  • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση),
  • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων,
  • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες),
  • Ομάδα 6 (Υγεία),
  • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
  • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες),
  • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών,
  • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση),
  • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια), και
  • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

   

  Περαιτέρω, στα άρθρα 3 και 4 παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με την προσθήκη των ακόλουθων δυο (2) νέων εξαιρέσεων:

  • οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
  • οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

  ΦΕΚ Β’ 1106/3.4.2019

 • Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019

  Την 1η Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1037) η υπ’ αριθμ. Α 1094 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019 (από 28 Φεβρουαρίου 2019 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

  ΦΕΚ Β’ 1037/28.3.2019

 • Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019

  Στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 163) η υπ’ αριθμ. Α 1033 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

  ΦΕΚ Β’ 163/30.1.2019

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη χρήση πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η EBA εξέδωσε Γνώμη σχετικά με τη χρήση των πιστοποιητικών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του e-IDAS, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 34 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

  Στην εν λόγω Γνώμη, η EBA διευκρινίζει συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με:

  • τη χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών σφραγίδων (“qualified certificates for electronic seals”) και εγκεκριμένων πιστοποιητικών για την επαλήθευση της γνησιότητας ιστότοπου (“qualified certificates for website authentication”) με σκοπό την ταυτοποίηση των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’), καθώς και
  • το περιεχόμενο των ως άνω πιστοποιητικών και τη διαδικασία ανάκλησής τους.

  Η Γνώμη απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας την ΤτΕ), αλλά είναι χρήσιμη και για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα) και τους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’).

  Γνώμη EBA