Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2018

Στις 22 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1396) η υπ’ αριθμ. Α. 1148 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστείλουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2018, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της επισυναπτόμενης Απόφασης (ήτοι έως τις 2 Μαΐου 2019). Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

ΦΕΚ Β’ 1396/22.4.2019