Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

  • 25 Απριλίου 2018

Μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As)

Στις 20 Απριλίου 2018 ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Δηλώσεις έτους 2018) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών μελών της, με πέντε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Περισσότερα

  • 27 Μαρτίου 2018

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με την Απόφαση 23/2018 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σημείο 3.4 σελ. 9), η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS S.A.», στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατά το άρθρο 10 παρ. 21 του Ν. 3156/2003.

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας "ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οδός Γκυϊλφόρδου 9, ΤΚ 104 34, Αθήνα.

  • 26 Φεβρουαρίου 2018

Τράπεζα Alpha Bank A.E. - Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με την Απόφαση 87/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σημείο 2.4, σελ. 15), η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Alpha Bank A.E", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία "CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ".

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Οι Πελάτες της Τραπέζης μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα προσβάσεως και αντιρρήσεως είτε εγγράφως στην Προϊσταμένη Αρχή του Τομέα Εργασιών Εξυπηρετήσεως Πελατών της Τραπέζης (Λεωφ. Αθηνών 105 – 1ος ορ. T.K. 104 47), είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 326 0000,είτε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

  • 13 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ με τη μέθοδο E-Learning.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ) και (ε), με τη μέθοδο e-learning, παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017.

  • 30 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου: Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ με τη μέθοδο e-learning

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ, για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), καθώς (ε) και με τη μέθοδο e-learning, παρατείνεται για τους συμμετέχοντας σε αυτά από την αρχικά ανακοινωθείσα 30/11/2017, έως και την Παρασκευή 15/12/2017.

Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω παράταση παρέχεται λόγω ανάρτησης του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28 Νοεμβρίου 2017 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων που πρόκειται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-learning κατόπιν της ανάρτησης του σχετικού καταλόγου.

Οι υφιστάμενοι συμμετέχοντες (ήδη εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα e-learning) οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει, παρακαλούμε όπως επισπεύσουν την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης του ΕΤΙ.